Kentsel dönüşüm ve kentselleşme istanbul escort hakkında

Modernite, postmodernite söylemleri, yerküre escort istanbul üzerinde tanık olunan dönüşümleri
anlamlandırma yönünde yapılan tartışmalarda önemli bir yere sahiptir. Aydınlanma projesiyle, ön plana çıkan modernizm; ekonomik escort yapı, kültürel escort bayan süreçler, politik yaşam başta olmak üzere toplumsal yapının tüm düzlemlerine sirayet etmiş ve 20. yüzyıla değin toplumsal yapının biçimlenmesinde birincil derecede öneme sahip olmuştur. 20. yüzyılın ikinci istanbul escort yarısından sonra, iletişim-ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerle
yeniden şekillenen toplumsal yapıda, postmodern bayan escort söylem akademik
tartışmalarda kendine bir yer bulmuştur.

Söz konusu söylemlerin kente bakış açıları ve kentsel mekanın düzenlenmesinde oynadıkları roller çalışmanın temel hipotezini oluşturmaktadır. Modern-postmodern söylemlerin toplumsal yapıda neden olduğu dönüşümlerin, kentsel istanbul escort mekana yansımalarından hareketle incelenmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür.

Kent; sürekli escort istanbul toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme,
barınma, gidiş-geliş, çalışma escort bayan , dinlenme, eğlenme escort gibi gereksinimlerinin
karşılandığı, pek az kimsenin bayan escort tarımsal uğraşılarda bulunduğu, köylere bakarak
nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük istanbul escort bayan komşuluk birimlerinden oluşan
yerleşim birimleridir (Keleş,1998:75). Tarih içinde çeşitli nedenlerle kentlerin
taşıdıkları anlamlar ve fonksiyonları sürekli olarak değişikliğe uğramıştır.
Bulundukları dönemin siyasal, ekonomik ve kültürel yapısı kentlerin geçirdikleri
değişim sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bu alanlarda tanık olunan olaylar
dolaylı veya dolaysız olarak kentsel yönetim tarzını, kentsel mekanın kullanım
biçimini, kentteki kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini etkilemekte ve yön
vermektedir.

Tarih boyunca kentleri düzenleme ve şekil verme konusunda çeşitli
düşünceler üretilmiştir. Bu düşüncelerin bir kısmı uygulanma fırsatı bulmuş, bir
kısmı ise içinde bulundukları zamanın uygun şartları sağlayamaması veyahut bu
düzenleme fikirlerinin kabul görmemesi istanbul escort nedenleri ile uygulanma fırsatı
bulamamışlardır. İnsanlarının her yıl hızla artan bir oranda kentlerde yaşamaya
başladıkları düşünülürse kentsel mekanın düzenlenmesi ile ilgili fikirlerin
kazandığı önem anlaşılabilecektir.

Postmoderniteyi savunan teorisyenler; bilgisayarlar ve medya gibi
teknolojilerin, yeni bilgi biçimlerinin ve toplumsal–ekonomik sistemdeki
değişimlerin bir postmodern toplumsal oluşum ürettiğini iddia ederler. Baudrillard
ve Lyotard bu gelişmeleri yeni enformasyon, bilgi ve teknoloji biçimleri
çerçevesinde yorumlarken, Jameson ve Harvey gibi Neo-Marksistler ise,
postmoderni, sermayenin dünya çapında daha yüksek istanbul escort bir derecede nüfuz sağlaması
ve homojenleşmesinin damgasını taşıyan kapitalizmin istanbul escort daha yüksek bir aşamasının
gelişimi çerçevesinde yorumlamaktadır. Bu koşullar postmodern bayan escort teorinin
toplumsal, ekonomik ve kültürel temelini sağlar (Best and Kellner,1998:16).
Postmodern durum içinde moderniteye yöneltilen eleştiriler ve gelişmiş batı
ülkelerindeki oluşumların saptanması escort bayan birlikte gerçekleşmektedir. Dünyada
özellikle 1970’li yılların ikinci yarısından istanbul escort başlayarak yaşanan ekonomik bunalıma
çözüm arayışları kapsamında; yeni teknolojilerin escort istanbul ortaya çıkışı, üretimin yeni
biçimlerde örgütlenmesi, üretim sürecinin ayrışması, tüketici grupların
farklılaşması şeklinde yapısal dönüşümler gözlemlenmektedir
(Aslanoğlu,1998:106). 1970’li yıllardan itibaren yaşanan istanbul escort bayan yapısal dönüşümler
ekonomiden, politikaya ve kültüre kadar uzanan geniş bir bayan escort düzlemde etkili
olmuşlardır ve escort hala etkilidirler.

Günümüzde kentsel mekanın düzenlenmesinde tek başına ne modern
kentsel mekan düzenleme algılamaları ne de postmodern kentsel mekan düzenleme
algılamaları egemendir. Dolayısıyla kentsel mekanın escort şekillenmesinde sadece
birinin geçerli olduğunu iddia etmek doğru bir söylem olmayacaktır. İçinde
bulunduğumuz dönemde kentsel mekanın yapılanması irdelendiğinde, modern kent
planlama anlayışı, postmodern planlama anlayışı ve küresel escort bayan süreçlerin karşılıklı
etkileşimlerinin 21.yüzyıl kentini escort istanbul şekillendirdikleri görülmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>